Privacy Statement

Privacy Statement Autorijschool Hans Duivenvoorden

Dit is het Privacy Statement van Autorijschool Hans Duivenvoorden. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Autorijschool Hans Duivenvoorden uw persoonsgegevens.

 

Autorijschool Hans Duivenvoorden acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Autorijschool Hans Duivenvoorden veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Autorijschool Hans Duivenvoorden een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Autorijschool Hans Duivenvoorden worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Hans Duivenvoorden verwerkt in het kader van haar dienstverlening van u op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

 

Van wie verwerkt Autorijschool Hans Duivenvoorden persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) klanten van Autorijschool Hans Duivenvoorden.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Autorijschool Hans Duivenvoorden, gevestigd aan Middelplaten 7 te Hoofddorp. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Hans Duivenvoorden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 340774980000.

 

Waarvoor gebruikt Autorijschool Hans Duivenvoorden uw persoonsgegevens?

Autorijschool Hans Duivenvoorden mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Autorijschool Hans Duivenvoorden, waarbij uw belang niet prevaleert.

 

Autorijschool Hans Duivenvoorden verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als autorijschool, zoals bijvoorbeeld eigen factuuradministratie en examenaanvragen CBR en promotiedoeleinden.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om een relatie gericht op het behalen van autorijbewijs aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om een examendatum bij het CBR in te plannen..
 • om uw geslaagde resultaat voor promotiedoeleinden te delen op Facebook en onze website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid voor rijvaardigheid- op vrijwillige basis. Uw vult daarnaast zelf uw eigen verklaring voor het CBR in.

Na behaald examen

 • Foto op website en social media t.b.v. promotiedoeleinden

Hoe gaat Autorijschool Hans Duivenvoorden met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Autorijschool Hans Duivenvoorden een beleidsdocument opgesteld.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Autorijschool Hans Duivenvoorden passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Autorijschool Hans Duivenvoorden is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Autorijschool Hans Duivenvoorden zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Autorijschool Hans Duivenvoorden bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

 

Autorijschool Hans Duivenvoorden kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent  Autorijschool Hans Duivenvoorden haar medewerking.

 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Autorijschool Hans Duivenvoorden zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Persoonlijk contact met Autorijschool Hans Duivenvoorden

Veel contacten tussen u en Autorijschool Hans Duivenvoorden verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook) of via www.autorijschoolhansduivenvoorden.nl contact met Autorijschool Hans Duivenvoorden.  Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Autorijschool Hans Duivenvoorden. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Autorijschool Hans Duivenvoorden worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Autorijschool Hans Duivenvoorden persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Autorijschool Hans Duivenvoorden verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in uw gegevens

Bent u ingeschreven bij Autorijschool Hans Duivenvoorden en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Hans Duivenvoorden onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Hans Duivenvoorden kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Over dit privacy statement

Autorijschool Hans Duivenvoorden kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 11 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.autorijschoolhansduivenvoorden.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Autorijschool Hans Duivenvoorden

Middelplaten 7

2134 WB Hoofddorp

h.duivenvoorden@ziggo.nl

Ontwikkeld door VLEX-IT